ALGEMENE VOORWAARDEN HUURCONTRACT OPSLAGRUIMTE.COM

Werkingsgebied en definitie
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opslagruimte.com Overeenkomsten (huurovereenkomsten) tussen Opslagruimte.com enerzijds en huurders, hierna ook te noemen: “de Huurder”, van Opslagruimte.com ruimte (opslagruimte), hierna ook te noemen: “het Gehuurde”, in Nederland anderzijds; deze Opslagruimte.com overeenkomst (huurovereenkomst) wordt hierna ook wel genoemd: “de Overeenkomst”.

Artikel 1. Bestemming en gebruik Gehuurde
1.1 Het Gehuurde is uitsluitend bestemd voor gebruik als opslagruimte. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opslagruimte.com is het de Huurder niet toegestaan het Gehuurde een andere bestemming te geven. De Huurder zal het Gehuurde als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming en overeenkomstig het door Opslagruimte.com vastgestelde Huishoudelijk Reglement gebruiken en onderhouden. Ook is de Huurder verplicht het Gehuurde te allen tijde goed afgesloten en perfect schoon te houden en al het afval te verwijderen.
1.2 De Huurder is bekend met het Gehuurde en heeft onderzocht, zonodig geïnspecteerd, dat het Gehuurde geschikt is voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik. Opslagruimte.com verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik.
1.3 De Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur en de voorschriften van de overheid, de Nutsbedrijven en de verzekeraars en andere tot het afgeven van de benodigde certificaten bevoegde instanties. Eveneens dient de Huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens Opslagruimte.com gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het Gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw waarvan het Gehuurde deel uitmaakt, in acht te nemen. Hiertoe behoren ook de aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid, parkeergedrag en het goed functioneren van de installaties respectievelijk het gebouw waarvan het Gehuurde deel uitmaakt.
1.4. Huurder dient het Gehuurde door middel van een bij verhuurder te kopen cilinderslot op deugdelijke wijze af te sluiten.
1.5 Huurder is verplicht Opslagruimte.com schriftelijk op de hoogte te stellen van de zaken die voor hem in het gehuurde zijn/worden opgeslagen middels beschikbare inventarislijst als daar naar gevraagd wordt door verhuurder. Opslagruimte.com is bevoegd van huurder te verlangen dat bepaalde door Huurder opgeslagen zaken om Opslagruimte.com moverende redenen door en op kosten van Opslagruimte.com worden verwijderd.
1.6 De Huurder staat er voor in dat noch hij, noch vanwege de Huurder aanwezige derden hinder of overlast (zullen) bezorgen aan het Gehuurde, aan het complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt of aan derden. Als hinder of overlast wordt in elk geval aangemerkt overschrijding van de geluidsniveaus zoals deze zijn opgenomen in deel B. van de Bijlage bij het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer.
1.7 De Huurder is gehouden het Gehuurde zodanig te gebruiken dat geen schade aan het milieu in welke vorm dan ook ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan en is gehouden genoegzame voorzorgsmaatregelen tegen milieuschade te treffen.
1.8 Huurder is verplicht brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en de algemene ruimte in het gebouw ten allen tijde vrij te houden.
1.9 Indien tot het gebouw een lift, rolbaan, roltrap of automatisch deurmechanisme behoort dan wel het Gehuurde of gebouw per in of meer van genoemde voorzieningen bereikbaar is, zal de Huurder uitsluitend op eigen risico van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Alle voorschriften, gegeven of nog te geven door of namens Storagebox, de betrokken installateurs of de overheid, dienen nauwkeurig te worden nageleefd, Storagebox mag indien en zolang dit noodzakelijk is genoemde voorzieningen buiten bedrijf stellen zonder dat Huurder recht op een schadeloosstelling of vermindering van de huur kan doen gelden.

1.10 Het is de Huurder niet toegestaan:

toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende have op te slaan of te laten verblijven in het Gehuurde;

juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde op te slaan of te laten verblijven in het Gehuurde;
het Gehuurde te gebruiken op een wijze die in strijd is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, inclusief ( maar niet beperkt tot) het opslaan van wapens, explosieve, drugs, of andere middelen die vallen onder de Opiumwet, smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen, illegaal ingevoerde zaken enzovoort in het Gehuurde;
elektrische toestellen aan te sluiten in het Gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van; Opslagruimte.com
vanuit het Gehuurde zaken te verkopen en/of te verhuren en/of diensten te verlenen;
het Gehuurde als werkplaats te gebruiken;

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opslagruimte.com, zaken in, aan of op het Gehuurde aan te brengen;
enige commerciële activiteit in of vanuit het Gehuurde uit te oefenen;
domicilie te vestigen of de zetel van een onderneming onder te brengen in het Gehuurde
veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan het Gehuurde;

vloeren van het Gehuurde en van het gebouw waarvan het Gehuurde deel uitmaakt hoger te belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is en in het Huishoudelijk Reglement is aangegeven;
het Gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan het Gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde wordt geschaad, waaronder mede wordt verstaan het gebruiken van transportmiddelen waardoor vloeren en wanden kunnen worden beschadigd;
zonder voorafgaande toestemming van Storagebox in, op of aan het Gehuurde wijzigingen, of voorzieningen aan te brengen, waaronder mede wordt verstaan het maken van gaten in de gevels;
zonder voorafgaande toestemming van Opslagruimte.com de dienst- en installatieruimten, daken, goten en de niet voor algemeen gebruik bestemde ruimten en plaatsen van het Gehuurde of van het gebouw waarvan het Gehuurde deel uitmaakt, te betreden of te laten betreden;
zonder voorafgaande toestemming van Opslagruimte.com vervoermiddelen te stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen;
enig recht uit hoofde van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk reglement of uit enige andere rechtsbetrekking met de Verhuurder, over te dragen aan derden;
derden toegang te verschaffen tot het Gehuurde zonder schriftelijk volmacht. Gedurende de openingstijden van de receptie dient de derdegevolmachtigde zich voor het betreden van het gehuurde met vertoon van een geldig legitimatiebewijs en deugdelijke volmacht te melden bij de receptie.
1.11 Het opslaan van goederen of producten bij Opslagruimte.com valt onder het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (Stb. 2000, 278). Onverminderd het bepaalde in artikel 1.10, is het de Huurder niet toegestaan de volgende in dit Besluit genoemde goederen of producten op te slaan in het Gehuurde:
Afvalstoffen, waaronder ook dierlijke en gevaarlijke afvalstoffen;

Levende dieren of aan bederf onderhevige zaken;Asbest en/of blauwleer;

(Kunst)mest;

Gasflessen en/of accu’s;

Vuurwerk;

Auto- en/of motorwrakken (het opslaan van auto’s en/of motoren niet zijnde wrakken is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door Opslagruimte.com goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is om te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, ook moet de brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt zijn);

Brandbare vloeistoffen waaronder diesel en benzine (met uitzondering van wat hierboven is gesteld over
auto’s en motoren);

Gevaarlijke stoffen of preparaten die volgens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (Stb. 1991, 534) zijn ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34 lid 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639), zoals:

ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan; vuurwerk;

oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloriden, sterke salpeter- en perichloorzuren;

(zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten zoals petroleum, benzine, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijn;

(zeer) vergiftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;

schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, hout beschermingsproducten, afbijtproducten voor verf;

bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven- en wc-reinigers;

irriterende stoffen en preparaten;

sensibiliserende stoffen en preparaten;

kankerverwekkende stoffen en preparaten;

mutagene stoffen en preparaten;

voor de voortplanting vergiftige stoffen en preparaten;

milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen
zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;

Bestrijdingsmiddelen

Gevaarlijke stoffen kunnen meestal worden herkend aan de onderstaande symbolen

Explosief/ontploffingsgevaar

Oxiderend, vergemakkelijkt de ontbranding van een ander product

Toxisch, gevaarlijk product dat dodelijk kan zijn

Xn/Xi Schadelijk/irriterend, schadelijk of irriterend (inclusief genetisch schadelijke stoffen)

Bijtend/corrosief, tast de huid of materialen aan

Milieugevaarlijk, gevaar voor het milieu

Ontvlambaar, ontvlambaar product

1.12 Als de Huurder handelt in strijd met artikelen 1.10 en/of 1.11, is de Huurder jegens Opslagruimte.com aansprakelijk voor alle schade die Opslagruimte.com hierdoor mocht lijden, onverminderd het bepaalde in artikel 7.4. Overtreding van de artikelen 1.10 en/of 1.11 kan bovendien leiden tot strafrechtelijke vervolging van de Huurder.
1.13 Huurder is aansprakelijk voor alle schade welk voortvloeit uit het feit dat hij niet voldoet aan enig in dit artikel genoemde regeling, alsmede alle regelingen van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en het Huishoudelijk Reglement, zowel jegens Storagebox als derden.

Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst en huurtermijn
2.1 De Overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en komt slechts tot stand na ondertekening door de Huurder en Opslagruimte.com. De Algemene Voorwaarden alsmede het Huishoudelijk Reglement zijn onlosmakelijk verbonden aan de schriftelijk vastgelegde Overeenkomst.
2.2 De Overeenkomst kan voor elke gewenste huurtermijn worden aangegaan met een minimum termijn van één maand. Zonder schriftelijke opzegging van de Overeenkomst door de Huurder of, Opslagruimte.com zal de Overeenkomst steeds met een gelijke huurtermijn als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk is aangegaan stilzwijgend worden verlengd.

Artikel 3. Huurprijs en huurprijsaanpassing
3.1 De overeengekomen huurprijs wordt schriftelijk vastgelegd in de Overeenkomst. De Huurder is verplicht de overeengekomen huurprijs (maandelijks) bij vooruitbetaling over te maken naar de door Opslagruimte.com opgegeven bankrekening.
3.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst door opzegging door Huurder voor het verstrijken van het einde van de overeengekomen termijn, zal Opslagruimte.com de reeds vooruitbetaalde huurprijs voor de niet genoten huurtermijn terugboeken op de bankrekening van de huurder, tenzij artikel 10 van toepassing is of Opslagruimte.com recht heeft op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
3.3 De Huurder dient een borgsom te deponeren ten bedrage van de gebruikelijk huurprijs zonder korting met een minimum van een huurtermijn van in maand, zulks met een minimum van 50,-. Bij tussentijdse wijziging van het gehuurde zal de borgsom overeenkomstig aangepast worden, met dien verstande dat bij een verhoging van de borgsom de Huurder dient bij te betalen en bij een verlaging van de borgsom Opslagruimte.com het meerdere zal terugbetalen.
3.4 Met ingang van 1 januari van ieder jaar zal de Huurprijs geïndexeerd worden overeenkomstig de consumentenprijsindex.
3.5 Eventuele kortingen op de huurprijs worden schriftelijk vastgelegd in de Overeenkomst.
3.6 Opslagruimte.com is gerechtigd de huurprijs eenzijdig periodiek aan te passen. De aldus herziene huurprijs is niet eerder van toepassing dan dertig (30) dagen nadat Opslagruimte.com aan de Huurder een bericht van huuraanpassing heeft verstuurd.

3.7 De Huurder accepteert de aangepaste huurprijs bij voorbaat, maar behoudt de mogelijkheid op te zeggen.
3.8 Over huur die niet of niet tijdig is betaald, mag Opslagruimte.com direct een boete opeisen van vijftien procent (15%) van het achterstallige bedrag; met een minimum van Euro 10,00 per maand of gedeelte van een maand plus de wettelijke rente over zowel de hoofdsom als de boete vanaf de datum dat de bedragen betaald hadden moeten zijn tot aan de dag dat deze volledig zijn betaald.
3.9 Terugbetaling van de huur of de lasten is in geen enkel geval mogelijk.
Artikel 4. Gehuurde, beschikbaarheid Gehuurde en verbod van onderhuur
4.1 Het Gehuurde wordt opgeleverd en aanvaard in de staat die is vastgelegd in de gewaarmerkte omschrijving die bij de Overeenkomst hoort of, als die ontbreekt, in de staat waarin het zich bij aanvang van de Overeenkomst bevindt: in goede staat zonder gebreken en perfect schoon.
4.2 Als het Gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum niet tijdig beschikbaar is omdat het niet tijdig gereed is gekomen, de vorige gebruiker het Gehuurde niet tijdig heeft ontruimd, of Opslagruimte.com de door Opslagruimte.com te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is de Huurder geen huurprijs en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd tot de datum waarop het Gehuurde de Huurder ter beschikking staat en schuiven ook de overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen van de Huurder dienovereenkomstig op.
4.3 Opslagruimte.com heeft het recht, op haar kosten, de Huurder een ander huurobject aan te wijzen en de Huurder is verplicht hieraan mee te werken.
4.4 Opslagruimte.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade voor de Huurder die uit de vertraging voortvloeiend, tenzij Storagebox ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.
4.5 Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren, door te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken of medegebruiken tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opslagruimte.com.

Artikel 5. Toegang Gehuurde
5.1 De Huurder heeft toegang tot het Gehuurde tijdens de normale toegangsuren, overeenkomstig het door Opslagruimte.com vastgestelde Huishoudelijk Reglement. Storagebox is niet verantwoordelijk voor een tijdelijke technische storing die deze toegang verhindert.
5.2 Op verzoek van controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties heeft Storagebox ten allen tijde het recht zichzelf en deze instanties toegang te verschaffen tot het Gehuurde. Voor feitelijke toegangverschaffing tot het Gehuurde door Opslagruimte.com en/of door derden, waaronder controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties met of zonder bewering van recht, aanvaardt Opslagruimte.com geen aansprakelijkheid.
5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 kunnen Storagebox en/of alle door Opslagruimte.com aan te wijzen personen het Gehuurde uitsluitend betreden met voorafgaande toestemming van de Huurder. In noodgevallen zijn Storagebox en/of alle door Opslagruimte.com aan te wijzen personen gerechtigd ook zonder toestemming en zo nodig ook buiten de normale openingstijden het Gehuurde te betreden door openbreking. Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld het plotseling optreden van gebreken, waarvan dringend herstel noodzakelijk is.
5.4 Opslagruimte.com heeft het recht de Huurder de toegang tot het Gehuurde te ontzeggen en/of alle grendels, sloten en andere beveiligingsinstallaties te verwijderen als de Huurder (in van) zijn verplichtingen niet of niet correct nakomt en/of Opslagruimte.com vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Met name heeft Opslagruimte.com het recht de Huurder de toegang tot de opslagruimte te ontzeggen bij wanbetaling.

Artikel 6. Verzekering
6.1 De Huurder dient bij ingebruikname van het Gehuurde op schriftelijke wijze de waarde op te geven van de goederen die hij zal opslaan in het Gehuurde aan zijn of haar eigen verzekering.
6.2 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Huurder om een verzekering af te sluiten voor de opgeslagen goederen.

Artikel 7. Gebreken, aansprakelijkheid en schade
7.1 Er is sprake van een gebrek aan het Gehuurde als het Gehuurde gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan de Huurder toe te rekenen omstandigheid niet het genot kan verschaffen dat de Huurder bij het aangaan van de Overeenkomst van het Gehuurde mag verwachten.
7.2 Opslagruimte.com is bij aanvang van de Overeenkomst uitsluitend gehouden de Huurder op de hoogte te stellen van aan Opslagruimte.com bekende gebreken waarvan Opslagruimte.com weet dat die afbreuk doen aan de geschiktheid van het Gehuurde voor het overeengekomen gebruik. Opslagruimte.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen, waaronder begrepen alle schade, inclusief bedrijfsschade, van gebreken die Opslagruimte.com niet kende en niet behoorde te kennen bij het aangaan van de Overeenkomst.

7.3 Opslagruimte.com erkent, behoudens hetgeen in de artikelen 7.1. en 7.2 is vermeld, geen aansprakelijkheid en neemt ook geen aansprakelijkheid op zich ten aanzien van de wettelijke en contractuele bestemming en het gebruik van het Gehuurde ook niet uit hoofde van bewaring, opslag, toezicht of beveiliging. HET OPBERGEN VAN ZAKEN IN HET GEHUURDE IS EN BLIJFT UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HUURDER.
7.4 Opslagruimte.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inspecties of controles van overheidswege in of aan het Gehuurde. Onder deze gevolgen is begrepen eventuele schade aan opgeslagen goederen en/of hang- en/of sluitwerk. De Huurder is jegens Opslagruimte.com te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die Opslagruimte.com mocht lijden ten gevolge van deze controles en inspecties.
7.5 Als de Huurder zich, indien noodzakelijk na door Opslagruimte.com in gebreke te zijn gesteld zoals het hoort, niet houdt aan de voorschriften die in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, verbeurt de Huurder aan Opslagruimte.com een direct opeisbare boete van Euro 200,- per dag voor elke dag dat de Huurder in verzuim is. Het recht van Opslagruimte.com op volledige schadevergoeding blijft daarbij onaangetast. Bij toepassing van artikel 3.8 van deze algemene voorwaarden zal voor hetzelfde feit niet ook nog de boete genoemd in artikel 7.5 worden toegepast.
7.6 De Huurder is jegens Storagebox aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan het Gehuurde en/of aan het complex waartoe het Gehuurde behoort en/of aan eigendommen van derden tenzij de Huurder bewijst dat de schuld daarvan niet ligt bij hem, de personen die hij tot het Gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor hij aansprakelijk is.
7.7 De Huurder vrijwaart Opslagruimte.com tegen claims, aansprakelijkheidsstellingen en/of boetes die Opslagruimte.com worden opgelegd door derden, waaronder de overheid, ten gevolge van gedragingen of nalatigheden van de Huurder en/of personen die de Huurder heeft toegelaten tot het Gehuurde en/of personeel van de Huurder en/of personen voor wie de Huurder aansprakelijk is voor het gebruik van het Gehuurde en/of het complex waartoe het Gehuurde behoort.
7.8 Opslagruimte.com is niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of zaken van de Huurder of derden – en de Huurder vrijwaart Opslagruimte.com voor aanspraken van derden ter zake – door het optreden en de gevolgen van: zichtbare en onzichtbare gebreken aan het Gehuurde of het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt; weersomstandigheden; stagnatie in de bereikbaarheid van het Gehuurde; stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling; storing van de installaties en apparatuur; in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen; brand, ontploffing en andere voorvallen; stoornis in het huurgenot en stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten of schade ontstaan door het verlies of diefstal of beschadiging van zaken, vandalisme, vochtigheid, schimmelvorming, roest, blikseminslag en/of knaagdierschade.
7.9 Opslagruimte.com is niet aansprakelijk voor directe of indirecte bedrijfsschade van de Huurder of schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders en of belemmeringen in het gebruik van het Gehuurde veroorzaakt door derden.

Artikel 8. Onderhoud en herstel van gebreken
8.1 De Huurder zal alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het Gehuurde, het complex waartoe het Gehuurde behoort of eigendommen van derden.
8.2 De Huurder zal Opslagruimte.com onverwijld schriftelijk in kennis stellen van eventuele gebreken aan het Gehuurde. Opslagruimte.com heeft een redelijke termijn die – behalve bij calamiteiten – tenminste zes (6) weken na ontvangst van het bericht bedraagt, om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Opslagruimte.com komend gebrek.
8.3 Opslagruimte.com mag op, aan of in het Gehuurde of het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt werkzaamheden en onderzoek (laten) uitvoeren in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-)eisen of overheidsmaatregelen, of voor nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.
8.4 Renovatie en/of onderhoudswerkzaamheden van of aan het Gehuurde of aan het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt leveren geen gebrek op, ook niet als deze werkzaamheden (tijdelijk) het genot van het Gehuurde beperken of verhinderen. De Huurder zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het Gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het Gehuurde deel uitmaakt, gedogen en Opslagruimte.com daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of een andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 9. (Buiten)gerechtelijke kosten bij procedures
9.1 Als de Huurder nalatig is of blijft in de nakoming van enige verplichting die op hem rust ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen, gebruiken, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, heeft Opslagruimte.com het recht de Overeenkomst op te zeggen en/of in en buiten rechte ontbinding van de Overeenkomst te vorderen en volledige schadevergoeding te verlangen.
9.2 Als Opslagruimte.com genoodzaakt is ontbinding te vorderen zoals bedoeld in het voorgaande lid of om de nakoming van deze Overeenkomst af te dwingen, waaronder begrepen de incasso van eventuele (achterstallige) huurtermijnen, lasten, boetes of andere bedragen die de Huurder uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, zijn alle kosten, zowel in als buiten rechte door Opslagruimte.com gemaakt, voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het op enig moment maximaal achterstallige bedrag aan hoofdsom vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van Euro 1500,=. Daarnaast blijft de Huurder verplicht om de volledige kosten van rechtsbijstand aan Opslagruimte.com te vergoeden.

Artikel 10. Einde Overeenkomst
10.1 De Huurder heeft de bevoegdheid de Overeenkomst tegen het einde van de lopende huurtermijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen.
10.2 Opslagruimte.com heeft de bevoegdheid de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen, indien de Huurder niet binnen 48 uur gevolg geeft aan de eerste sommatie tot nakoming van de Overeenkomst, de algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement.10.3 Indien de Overeenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de Huurder tussentijds wordt beëindigd, blijft de Huurder gehouden tot voldoening van de huurprijs over de gehele huurtermijn.
10.4 Bij het einde van de Overeenkomst is de Huurder verplicht het Gehuurde aan Opslagruimte.com op te leveren in de oorspronkelijke staat – dat is hetzij de staat vastgelegd in de bij de aanvang opgemaakte gewaarmerkte omschrijving zoals vermeld in artikel 4 hetzij, bij gebreke van een gewaarmerkte omschrijving, in goede staat – een en ander behoudens normale slijtage, geheel ontruimd en vrij van gebruiksrechten en perfect schoon.
10.5 De Huurder is verplicht bij beëindiging van de Overeenkomst op eigen kosten alle zaken te verwijderen die door hem in, aan of op het Gehuurde zijn aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opslagruimte.com of van een voorgaande huurder zijn overgenomen.
10.6 Alle zaken die de Huurder na beëindiging van de Overeenkomst in het Gehuurde achterlaat, worden geacht door de Huurder hetzij om niet aan Opslagruimte.com te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan ex art. 5:18 (resderelicta), zulks ter keuze van Opslagruimte.com en onverminderd het recht van Opslagruimte.com deze zaken op kosten van de Huurder te (laten) verwijderen. De Huurder blijft volledig aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit achterlating van deze zaken in het Gehuurde.
Artikel 11. Persoonsgegevens, mededelingen en adreswijziging
11.1 De persoonsgegevens die de Huurder aan Opslagruimte.com toevertrouwt, worden door Opslagruimte.com opgenomen in een gegevensbestand. Opslagruimte.com zal al het mogelijke doen om deze persoonsgegevens te beschermen.
11.2 De Huurder dient een eigen adres op te geven en een tweede adres dat uitsluitend gebruikt zal worden indien de Huurder bij calamiteiten op het eigen adres niet bereikbaar is.
11.3 Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst richt Opslagruimte.com alle mededelingen aan de Huurder over de uitvoering van de Overeenkomst aan het eigen adres van de Huurder.
11.4 De Huurder is verplicht Opslagruimte.com zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele verhuizingen en/of adreswijzigingen.
11.5 Na het einde van de Overeenkomst zal de Huurder via zijn eigen adres eenmalig schriftelijk door Opslagruimte.com gewezen worden op eventueel achtergelaten goederen. Indien de Huurder niet binnen twee weken na deze melding de goederen komt of laat ophalen, wordt de Huurder geacht ermee in te stemmen dat de goederen door Opslagruimte.com op een door Opslagruimte.com te kiezen wijze afgevoerd en vernietigd worden. De Huurder is en blijft aansprakelijk voor alle schade en kosten die voor Opslagruimte.com ontstaan door het achterlaten van goederen. Opslagruimte.com is niet aansprakelijk voor enige schade aan de achtergelaten goederen, ongeacht de wijze waarop en de oorzaak waardoor de schade is ontstaan.

Artikel 12. Omzetbelasting
12.1 Dit artikel is van toepassing op de Huurder (huurder) die als ondernemer wordt aangemerkt voor de Wet op de Omzetbelasting 1968 – hierna ook te noemen “de Ondernemer” – en die het Gehuurde zal gebruiken voor prestaties waarvoor de Ondernemer minimaal 90% aftrekrecht kan doen gelden. Dit artikel is niet van toepassing op particulieren.
12.2 Voor de in artikel 12.1 genoemde Ondernemer is omzetbelasting verschuldigd.
12.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst in zijn hoedanigheid van ondernemer gaat de Ondernemer akkoord met de belaste verhuur.
12.4 De Ondernemer en Opslagruimte.com verklaren uitdrukkelijk dat de huurprijs is vastgesteld met het uitgangspunt dat de Ondernemer het Gehuurde voor tenminste het bij wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting; zodanig dat kan worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste (ver)huur.

12.5 De Ondernemer en Opslagruimte.com maken gebruik van de mogelijkheid die Mededeling 45, Besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571 biedt, zien af van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur en volstaan met een door de Ondernemer in te vullen en te ondertekenen verklaring die integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
12.6 Als de Ondernemer het Gehuurde niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is de Ondernemer niet langer omzetbelasting over de huurprijs verschuldigd aan Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s), in plaats daarvan is de Ondernemer met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs een zodanige afzonderlijke vergoeding verschuldigd aanOpslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) dat deze volledig wordt gecompenseerd voor:
1. De niet (langer) aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van het Gehuurde of investeringen daarin als gevolg van het beëindigen van de optie voor Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s).
2. De omzetbelasting die Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen als gevolg van het beëindigen van de optie en verrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
3. Alle overige schade die Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie.
12.7 Het financiële nadeel dat Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie wordt door de Ondernemer aan Storagebox c.q. diens rechtsopvolger(s) steeds gelijktijdig voldaan met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 12.6 sub I, zo mogelijk door een annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode; het blijft echter terstond, volledig en ineens van de Ondernemer opeisbaar als de Overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
12.8 Het in 12.6 sub II gestelde is niet van toepassing als bij het sluiten van de Overeenkomst de herzieningsperiode voor aftrek van voorbelasting voor het Gehuurde is verstreken.
12.9 Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in 12.6, zal Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de Ondernemer berichten welke bedragen Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen en inzicht geven in de overige schade als bedoeld in 12.6 sub III. Storagebox c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de Ondernemer de opgave van Storagebox c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Ondernemer.
12.10 Als het Gehuurde in enig boekjaar niet is gebruikt voor doeleinden als weergegeven in 12.4, stelt de Ondernemer Storagebox c.q. diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het betreffende boekjaar hiervan in kennis met een door de Ondernemer ondertekende verklaring. Binnen dezelfde termijn zendt de Ondernemer een afschrift van die verklaring aan de Inspecteur Omzetbelasting
12.11 Als de Ondernemer niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 12.10 en/of niet voldoet aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in 12.13, of achteraf blijkt dat de Ondernemer een onjuist uitgangspunt hanteerde en Storagebox c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor, naar achteraf blijkt, ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht, is de Ondernemer in verzuim en is Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) gerechtigd het daardoor ontstane financiële nadeel op de Ondernemer te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige omzetbelasting die Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog aan de fiscus verschuldigd is, vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en schade. Naast de in 12.6
weergegeven regeling voorziet de inhoud van dit lid in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd. De extra schade die voor Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van de Ondernemer opeisbaar. Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de Ondernemer de opgave van deze extra schade van Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Ondernemer.
12.12 Het in 12.6, 12.7, 12.9 en 12.11 gestelde is eveneens van toepassing als Opslagruimte.com c.q. diens rechtsopvolger(s) pas na – al dan niet tussentijdse – beëindiging van de Overeenkomst wordt geconfronteerd met schade door beëindiging van de voor partijen geldende optie; ook die schade is dan terstond, volledig en ineens opeisbaar door Opslagruimte.com, respectievelijk diens rechtsopvolger(s).
12.13 Onverkort het overige dat hierover is bepaald in de Overeenkomst, zal de Ondernemer het Gehuurde in elk geval, met toepassing van het optierecht, in gebruik nemen voor het einde van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin de Ondernemer het Gehuurde is gaan huren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Geschillen over de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
13.2 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Slotbepalingen 14.1 Als een deel van de Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit
de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

14.2 Opslagruimte.com is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Huurder wordt van de wijziging(en) schriftelijk bij aangetekende brief in kennis gesteld en wordt geacht daarmee te hebben ingestemd, tenzij de Huurder binnen 6 weken na ontvangst van de desbetreffende aangetekende brief Opslagruimte.com schriftelijk in kennis heeft gesteld van het tegendeel. Bij een voorgenomen wijziging van de Algemene Voorwaarden is de Huurder gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden en in elk geval gedurende een periode van 6 weken nadat de wijziging hem is medegedeeld.